W12-1 Build Status

BAO...RUO CHU...WEI ELS...UAN LIM...WEI LOW...WEI


W12-2 Build Status

HU ...ING LEE... YU LIM...DEN LOH...CAR

W12-3 Build Status

LEE...ENG LER...ENG LIM...ONG LIM...ING LOW...WEE


W12-4 Build Status

JIN...JIA LI ...WEI LIM...HAO LIU...ANG

W13-1 Build Status

BEN... YI CHE...ING KHO...HUI TEH...FEI

W13-2 Build Status

ANG...UAN ARJ...RTY CHE...ANG TAN...NCE

W13-3 Build Status

AW ...HEN BEH...SIM CHA...ONG CHE...HEE

W13-4 Build Status

KEN...JYE KOH...IAT LEE...ONG TEO...LEY

T09-1 Build Status

FU ...UAN SAI...MUD SEA...ANG TEO...JIE

T09-2 Build Status

TAY...IAN WAN...ING XIA...HAN XIN...NZI

T09-3 Build Status

DAR...WEI PAR...YUK ZHA... BO ZHU...UAN

T09-4 Build Status

NGU...CHI TEH...HON VIN...ONG ZEN...HAO

T12-1 Build Status

CHI...ONG CHU...KAI GER...ANG HO ...ONG JAM...TRA


T12-2 Build Status

CHE...HAO CHE...DON CHE...ENG CHO...YAN HOV...HAO


T12-3 Build Status

CHE...HYE DAV...RAN GAO...KAI HE ...WEI KEL...OON


T13-1 Build Status

ADR...HUA CHE...IAN GON...AVO IAN...ONO LU ...HAN


T13-2 Build Status

CAI...LIN DIN...RAI XU ...HUI ZHA...GDA

T13-3 Build Status

BHA...HNA MOH...OFF TAH...ARA YEO...ISE

T13-4 Build Status

NOV...ANG RAJ...DAL TAN...OEL TSU...UAN YAN...ANG


T13-5 Build Status

GOH...JIE GAR...HEN TEW...RYL TIN...ECK YAN...ENG


T16-1 Build Status

CRU...STA GIA...CAI MOH...HAN NUR...LAN TAN...CAI


T16-2 Build Status

ANG...ANG FAR...LAN JEE...HAR LEE...ANG PER...ING


T16-3 Build Status

CHU... YU LEE...YAO LIM...UEN LIM...IAN NUR...DIN


T16-4 Build Status

CHE...ING CHU...WEI LIM...ENG VER...ONG WIL...ONG


F09-1 Build Status

JON...ONG SAN...AHA SOH...JUN TAN...VIN

F09-2 Build Status

ANG...ING LIM...ONG PHA...INH SAL... MD TAY...ING


F09-3 Build Status

SAN...MAR SAR...NNA SRI...YAM TAN...ANG TAN...ING


F09-4 Build Status

AND... EN RAC...ING SEA...XUN SEA...LAS TAN...ENG


F10-1 Build Status

LUC...HAO MEG...NAN MIC...LIN NEO...KAI NG ... IN


F10-2 Build Status

NIC...ERN ONG...IAN OOI... YI TAN...ITH

F10-3 Build Status

MAT...DER MUH...HID ONG...ONG PUT...FEE SHR...ASH